Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Architektura krajobrazu

  • Systemy budownictwa mieszkaniowego i ogólnego
  • Systemy budownictwa mieszkaniowego i ogólnego
  • Systemy budownictwa mieszkaniowego i ogólnego
  • Systemy budownictwa mieszkaniowego i ogólnego

Systemy budownictwa mieszkaniowego i ogólnego

Ceny od: 57,00 zł do: 69,00 zł

Średnia ocena: 4,5

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

SPIS TREŚCI W-70 Przedmowa — mgr inż. Marian Węglarz System W-70 I. Zasady ogólne, rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne — mgr inż. arch. Maria Piechotka, mgr inż. arch. Kazimierz Piechotka 1.1. Geneza Systemu W-70 1.2. Ogólne założenia i cechy podstawowe Systemu W-70 1.3. Podstawowe parametry systemu—wymagania użytkowe 1.4. Otwartość architektoniczna i funkcjonalna oraz zakres stosowania Systemu W-70 1.5. Tryb opracowania, wdrażania i doskonalenia systemu 2. Prefabrykowane elementy konstrukcyjne — mgr ini. Stefan Goetz, mgr inż. Aleksander Koch 2.1. Elementy objęte typizacją centralną 2.1. Płyty stropowe 2.2. Płyty loggiowe 2.3. Płyty balkonowe 2.4. Płyty dachowe 2.5. Prefabrykaty klatek schodowych 2.6. Prefabrykaty nośnych ścian wewnętrznych 2.7. Prefabrykaty ścian piwnic 2.8. Prefabrykaty wewnętrznych ścian poddasza 2.9. Prefabrykaty odbudowy szybów dźwigowych 2.2. Elementy objęte typizacją regionalną 2.2.1. Prefabrykaty ścian zewnętrznych 2.2.2. Kabiny sanitarne 2.2.3. Komory wentylacyjne 2.2.4. Prefabrykaty przewodów wentylacyjnych, spalinowych l odbudowy pjonów instalacji elektrycznej 2.2.5. Ścianki działowe obudowy węzłów sanitarnych 2.2.6. Elementy konstrukcyjne budynków na terenach objętych szkodami górniczymi 3. Zasady konstrukcyjne i wybrane problemy badawcze — mgr inż. Stanisław Zieleniewski, mgr inż. Stanisław Wierzbicki 3.1. Ustrój konstrukcyjny 3.2. Tarcze stropowe 3.3. Tarcze ścienne 3.4. Połączenie ścian zewnętrznych z konstrukcją budynku 3.5. Część dachowa budynku 3.6. Część podziemna budynku 3.7. Złącza 3.7.1. Złącza poziome 3.7.2. Złącza pionowe 3.7.3. Szczelność złączy ścian zewnętrznych 3.8. Problemy badawcze 3.8.1. Uwagi ogólne 3.8.2. Badania wytrzymałościowo-konstrukcyjne 3.8.3. Badania dla fazy produkcji, transportu i składowania prefabrykatów 3.8.4. Badania szczelności złączy ścian zewnętrznych 3.8.5. Badania akustyczne Wykaz piśmiennictwa 4. Problemy przemysłowej produkcji elementów wielkowymiarowych — mgr inż. Tadeusz Cupryk, mgr inż. Witold Konieczny 5. Montaż konstrukcji budynków — mgr inż. Jerzy Wróblewski, mgr Inż. Henryk Krzemiński 5.1. Organizacja montażu 5.2. Montaż konstrukcji 5.3. Tolerancje wymiarowe i montażowe 6. Wersja Systemu Wk-70 — mgr inż. arch. Maria Piechotka, mgr inż. arch. Kazimierz Piechotka, mgr inż. Stefan Goetz — p.6.1. i 6.2, mgr inż. arch. Mirosław Proccarini, mg inż. Henryk Iwański — p.6.3. 6.1. Informacje ogólne, zasady kształtowania typoszeregów elementów, zakres stosowania wersji Wk-70 6.2. Elementy konstrukcyjne wersji Wk-70 6.2.1. Wiadomości ogólne 6.2.2. Elementy prefabrykowane wersji Wk-70 6.2.3. Zasady projektowania konstrukcji 6.3. Przemysłowa produkcja elementów wielkowymiarowych 6.3.1. Charakterystyka zakładu 6.3.2. Charakterystyka obiektów 6.3.3. Dane i wskaźniki zakładu powtarzalnego SBO 6.3.4. Program produkcyjny 6.3.5. Metody technologiczne i zakres prac wykończeniowych 6.4. Tolerancje wymiarowe elementów System Szczeciński — mgr inż.arch. Wacław Furmańczyk, inż.Jan Komorow-ski, mgr inż. Zbigniew Przybysz, mgr inż. Stanisław Wierzbicki, mgr inż. Stanisław Zieleniewski 1. Wiadomości ogólne 1.1. Geneza, podstawowe parametry i zasady systemu 1.2. Podstawowe elementy funkcjonalne mieszkań 1.3. Węzły komunikacyjne 1.4. Zakres prefabrykacji 1.5. Zasady kształtowania zabudowy 1.6. Dokumentacja systemu 1.7. Prace badawcze 1.7.1. Badania konstrukcyjne 1.7.2. Badania technologiczne 1.7.3. Badania z dziedziny fizyki budowli 2. Układy funkcjonalne mieszkań i budynków, wyposażenie i wewnętrzne wykończenie 2.1. Układ funkcjonalny mieszkań 2.2. Wyposażenie mieszkań 2.3. Wewnętrzne wykończenie mieszkań 2.4. Wyposażenie budynków 2.5. Wyposażenie mieszkań i budynków w urządzenia instalacyjne 3. Prefabrykaty betonowe i żelbetowe 3.1. Ściany zewnętrzne samonośne 3.2. Ściany zewnętrzne nośne 3.3. Ściany wewnętrzne kondygnacji mieszkalnych 3.4. Płyty stropowe 3.5. Klatka schodowa 3.6. Prefabrykaty dachowe 3.7. Ścianki działowe 3.8. Bloki wentylacyjne, blok elektryczny, szyb dźwigowy 3.9. Loggia i balkon 3.10. Kabiny sanitarne 3.11. Elementy uzupełniające 3.12. Ściany zewnętrzne piwnic 3.13. Ściany wewnętrzne piwnic 4. Zasady konstrukcyjne systemu 4.1. Ustrój konstrukcyjny 4.2. Tarcze stropowe 4.3. Tarcze pionowe 4.4. Złącza 4.5. Część dachowa 4.6. Część piwniczna 5. Realizacja 5.1. Produkcja prefabrykatów 5.2. Chrakterystyka technologii produkcji poszczególnych grup elementów 5.2.1. Technologia produkcji elementów płytowych w formach bateryjnych 5.2.2. Technologia produkcji potokowej ścian zewnętrznych 5.2.3. Technologia produkcji agregatowo-potokowej elementów uzupełniających 5.2.4. Technologia produkcji stendowej elementów przestrzennych i biegów schodowych 5.2.5. Technologia produkcji stanowiskowej drobnych elementówzlastryko 5.3. Betonownia i zbrojarnia 5.4. Zakres obliczeń konstrukcyjnych 5.5. Montaż budynków 5.6. Roboty wykończeniowe 5.7. Uwagi dodatkowe Wykaz piśmiennictwa System szkieletowego budownictwa ogólnego SBO — dr inż. Zbigniew Pawłowski l. Geneza i zakres zastosowania systemu Ogólna charakterystyka systemu 3. Elementy prefabrykowane 3.1. Szkielet 3.2. Stropy 3.3. Elementy budowlane komunikacji 3.4. Ściany usztywniające 3.5. Ściany osłonowe 3.6. Dachy 4. Liczba typów oraz problem optymalnego doboru prefabrykatów 5. Zasada pracy konstrukcji budynków 6. Zasady projektowania budynków 7. Kierunki rozwoju systemu System monolitycznego budownictwa mieszkaniowego i ogólnego — mgr inż. Bogdan Prokop (l, 2, 3, 5, 6,7), mgr inż. arch. Danuta Szafnicka (4), inż. Zbigniew Tokarski (8) 1. Wprowadzenie 2. Istota systemu 3. Ogólne założenia i warunki stosowania systemu 4. Założenia funkcjonalno-przestrzenne 5. Założenia konstrukcyjne 5.1. Charakterystyka układów konstrukcyjnych, zasady projektowania rzutu 5.2. Warianty materiałowo-technologiczne 5.3. Założenia statyczne 6. Założenia organizacyjno-technologiczne, sprzęt systemu 7. Analiza ekonomiczna 8. Wstępne wytyczne projektowania konstrukcji 8.1. Kształtowanie elementów budynków 8.1. Ściany nośne 8.2. Podpory słupowe i belki-ściany 8.3. Budynki o konstrukcji szkieletowej 8.4. Dylatacje 8.5. Materiały 8.2. Założenia statyczne 8.2.1. Ściany 8.2.2. Belki-ściany 8.2.3. Słupy pod belki-ściany 8.2.4. Stropy Wielkopłytowy system konstrukcyjno-technologiczny budownictwa mieszkaniowego — inż. arch. Andrzej Bielobradek, dr inż. Zbigniew Pawłowski, inż. Wiesław Sieradzki 1. Geneza i realizacje poprzedzające projekt typowy systemu 2. Ogólna charakterystyka i zasady stosowania systemu 3. Podstawowe założenia kształtowania mieszkań i budynków 4. Ogólna charakterystyka konstrukcyjno-technologiczna 5. Elementy prefabrykowane 5.1. Zasady ogólne 5.2. Ściany wewnętrzne nośne 5.3. Ściany zewnętrzne nośne 5.4. Stropy 5.5. Elementy budowlane komunikacji 5.6. Dachy 5.7. Ściany podziemia 5.8. Ścianki działowe 5.9. Bloki wentylacyjne i spalinowe 6. Połączenia elementów prefabrykowanych 7. Liczba typów prefabrykatów 8. Zasada pracy konstrukcji budynku 9. Montaż i roboty wykończeniowe 10. Zasady rozwiązań instalacyjnych 11. Technologia produkcji elementów 12. Kierunki rozwoju systemu System konstrukcyjno-technologiczny budownictwa mieszkaniowego — mgr inż. arch. Halina Rościszewska, mgr inż. Jerzy Cyganecki 1. Wiadomości ogólne 1.1. Geneza Systemu OWT-67 1.2. Podstawowe założenia, zasady i cechy systemu 1.2.1. Ogólne zagadnienia typizacji funkcjonalnej 1.2.2. Ogólne zagadnienia typizacji i unifikacji konstrukcyjno-technologi-cznej 1.3. Podstawowe cechy systemu 1.4. Zasada typizacji i unifikacji. Elementy strukturalne. Kształtowanie w planie 1.4.1. Podstawowe zasady typizacji i unifikacji 1.4.2. Ogólne zasady projektowania konstrukcyjnego 1.5. Zagospodarowanie funkcjonalne elementów strukturalnych 1.5.1. Działka podstawowa 1.5.2. Podział wewnętrzny pola podstawowego 1.5.3. Zagospodarowanie węzłów komunikacji 1.6. Zasada strukturalnego kształtowania w pionie 2. Rozwiązania architektoniczne 2.1. Katalog mieszkań 2.2. Segmenty typowe i budynki przykładowe 2.3. Adaptacja i rozwiązania lokalne 2.4. Wariantowanie funkcjonalne 2.5.1. Siatki modularne, rozpiętości, moduł powierzchniowy 2.5.2. Forma dokumentacji 2.5.3. Zakres adaptacji istniejących rozwiązań 2.5.4. Konsekwencje produkcyjne wprowadzenia OWT-67 N 3. Element/ prefabrykowane 3.1. Cechy wspólne 3.2. Konstrukcje podstawowych elementów 1.2.l. Płyty dachowe 3.2.2. Płyty stropowe 3.2.3. Balkony 3.2.4. Ściany nośne ustroju skrzyniowego 3.2.5. Podłużne ściany zewnętrzne 3.2.6. Ściany szczytowe 3.3. Tolerancje wymiarowe 3.4. Produkcja podstawowych elementów 4. Ogólne zasady realizacji 1.1. Realizacja stanu surowego budynków 4.2. Węzły i połączenia konstrukcyjne 1.2.1. Połączenia ścian 4.2.2. Połączenia elementów stropowych w tarczownice 4.2.3. Połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi 4.2.4. Połączenia balkonu ze stropem 4.3. Tolerancje wykonania 5. Wdrażanie systemu i wnioski z dotychczasowych realizacji 6. Dokumentacja systemu i prace naukowo-badawcze 7. Kierunki rozwoju 7.1. Przesłanki i założenia modernizacji 7.2. Zasady typizacji 7.3. Założenia programowe funkcji 7.4. Katalog mieszkań 7.5. Zagadnienia konstrukcyjno-wykonawcze WWP System budownictwa mieszkaniowego z elementów Wrocławska Wielka Płyta wielkowymiarowych 1. Ogólna charakterystyka systemu — dr inż. Jerzy Chełmicki 1.1. Geneza systemu 1.2. Cel projektu WWP 1.3. Charakterystyka systemu 1.4. Charaketrystyka układów funkcjonalnych mieszkań 1.5. Typizacja układów kuchenno-łazienkowych 1.6. Zestaw mieszkań i ich wariantowanie 1.7. Typizacja segmentów i budynków punktowych 1.8. Urbanistyczne warunki łączenia segmentów w budynki 1.9. Typizacja elementów wyposażenia mieszkań 1.10. Zakres doskonalenia systemu 2. Rozwiązanie konstrukcyjne — mgr inż. Stanisław Kamiński 2.1. Ogólna charakterystyka konstrukcyjno-budowlana 2.2. Elementy prefabrykowane 2.2.1. Płyty stropowe 2.2.2. Ściany wewnętrzne 2.2.3. Ściany piwniczne 2.2.4. Ściany wewnętrzne dachu 2.2.5. Ściany szczytowe 2.2.6. Ściany szczytowe dachu 2.2.7. Ściany osłonowe 2.2.8. Ściany osłonowe dachu 2.2.9. Podesty 2.2.10. Biegi 2.2.11. Kabina sanitarna 2.2.12. Bloki wentylacyjne i spalinowe 2.2.13. Blok elektryczny 2.2.14. Szyb dźwigu 2.2.15. Dach nad wejściem 2.2.16. Płyty dachowe 2.2.17. Ścianki działowe 2.3. Złącza 2.3.1. Złącze płyty stropowej i ściany wewnętrzne) 2.3.2. Złącza płyt stropowych wzdłuż krawędzi dłuższych 2.3.3. Złącze płyt stropowych w loggii 2.3.4. Złącza pionowe ścian wewnętrznych 2.3.5. Złącze ściany osłonowej i wewnętrznej 2.4. Ogólne zasady montażu 2.5. Realizacja Wykaz piśmiennictwa.

Rok wydania: 1974 Wydawnictwo: Arkady Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 21.5x30cm Ilość stron: 254 Waga: 1.1 kg TIN: T01403969

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa trochę wytarta, zabrudzona, Brzegi oprawy wytarte, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, trochę wytarte, Grzbiet książki naderwany, Zawiera podpis poprzedniego właściciela

57,20 zł
Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa trochę wytarta, zabrudzona, Brzegi oprawy wytarte, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, trochę wytarte, Grzbiet książki naderwany, Zawiera podpis poprzedniego właściciela

Uwagi

Rok wydania: 1974 Wydawnictwo: Arkady Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 21.5x30cm Ilość stron: 254 Waga: 1.1 kg TIN: T01403969

Rok wydania: 1974 Wydawnictwo: Arkady Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 21x30cm Ilość stron: 254 Waga: 0.89 kg TIN: T00921434

Uwagi: Oprawa zabrudzona, wytarta, zarysowana, Grzbiet książki trochę naderwany, Brzegi stron zakurzone, trochę zabrudzone, Strony  pożółkłe, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, 

Informacje

Oprawa zabrudzona, wytarta, zarysowana, Grzbiet książki trochę naderwany, Brzegi stron zakurzone, trochę zabrudzone, Strony  pożółkłe, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, 

Uwagi

Rok wydania: 1974 Wydawnictwo: Arkady Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 21x30cm Ilość stron: 254 Waga: 0.89 kg TIN: T00921434

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1974 Wydawnictwo: Arkady Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 21x30cm Ilość stron: 254 Waga: 0.89 kg TIN: T00770375

Uwagi: Oprawa mocno zabrudzona, mocno porysowana, wytarta, uszkodzona na krawędziach,  grzbiet książki mocno uszkodzony, mocno naderwany, rogi oprawy trochę zagięte, mocno wytarte, brzegi stron mocno zakurzone, pożółkłe, zabrudzone, strony pożółkłe, zabrudzone, adnotacje i pieczątki pobilioteczne, 

Informacje

Oprawa mocno zabrudzona, mocno porysowana, wytarta, uszkodzona na krawędziach,  grzbiet książki mocno uszkodzony, mocno naderwany, rogi oprawy trochę zagięte, mocno wytarte, brzegi stron mocno zakurzone, pożółkłe, zabrudzone, strony pożółkłe, zabrudzone, adnotacje i pieczątki pobilioteczne, 

Uwagi

Rok wydania: 1974 Wydawnictwo: Arkady Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 21x30cm Ilość stron: 254 Waga: 0.89 kg TIN: T00770375

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1974 Wydawnictwo: Arkady Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 21x30cm Ilość stron: 254 Waga: 0.89 kg TIN: T00757391

Uwagi: Okładka i grzbiet otarte i pobrudzone. Boki stron lekko zakurzone.Strony trochę pożółkłe, Podpisy wewnątrz ksiązki. 

Informacje

Okładka i grzbiet otarte i pobrudzone. Boki stron lekko zakurzone.Strony trochę pożółkłe, Podpisy wewnątrz ksiązki. 

Uwagi

Rok wydania: 1974 Wydawnictwo: Arkady Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 21x30cm Ilość stron: 254 Waga: 0.89 kg TIN: T00757391

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie