Regulamin sklepu internetowego Antykwariat i Księgarnia Tezeusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

§1 Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży firmy Antykwariat i Księgarnia Tezeusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kasince Małej 657, 34 – 734 Kasinka Mała, gmina Mszana Dolna, pow. Limanowa, woj. małopolskie, posiadająca NIP: 737-220-86-63,  REGON: 365408801, KRS: 0000637060, miejsce prowadzenia działalności: obszar-Rzeczypospolitej” (dalej zwaną Sklepem).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną przez Internet.
 3. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie związanym z działalnością Sklepu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej, zwana dalej „Klientem”. Kupującym może być również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwana dalej „Konsumentem".
 4. Klient lub Konsument zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem. Warunkiem rejestracji w serwisie Sklepu jest akceptacja regulaminu oraz posiadanie konta poczty elektronicznej . Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta/Konsumenta umowy sprzedaży.


§2 Asortyment

 1. Asortyment sklepu stanowią:
  a) książki nowe i używane, których dostawa jest realizowana bądź poprzez wysyłanie przesyłką listową lub kurierską nadaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo poprzez wysłanie przesyłką kurierską nadaną kurierem InPost oraz poprzez przygotowanie do odbioru własnego w siedzibie Sklepu,
  b) e-wydania, którymi są wszystkie produkty pobierane z konta Klienta bądź Konsumenta w Sklepie takie jak: e-książki, e-prasa, e-książki audio.


§3 Zakupy

 1. Klient lub Konsument wybiera asortyment Sklepu prezentowany na stronie internetowej www.tezeusz.pl i składa zamówienie poprzez dodanie wybranego asortymentu do „koszyka”. Oferta Sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie internetowej i obowiązuje do czasu wyczerpania asortymentu Sklepu. Firma Antykwariat i Księgarnia Tezeusz sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o ile nie zaznaczono inaczej),lecz poczytuje się ją w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego za  zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.
 3. Cena widniejąca przy opisie książki nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie  dodany do całkowitej ceny zakupu. Ostateczna kwota zamówienia będzie składała się z ceny ksiażki/ek i ceny dostawy. Koszt dostawy nie jest doliczany do e-wydań. Obowiązek uiszczenia kosztów dostawy spoczywa na Kupującym.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia przez Klienta lub Konsumenta poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (e-mail) ze Sklepu.
 5. W przypadku wybranej płatności przelewem albo zamówienia e-wydań, warunkiem realizacji zamówienia jest ponadto wpłynięcie należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu. W przypadku braku potwierdzenia opisanego w punkcie 1 bądź wpłaty należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia lub uniemożliwienia pobrania e-wydań.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta lub Konsumenta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub Konsumenta. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: [mailto:[email protected] [email protected]], tel.:   **18 549 20 10**.
 7. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów  książek w magazynie.
 8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub Konsumenta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta lub Konsumenta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta lub Konsumenta w formularzu zamówienia bądź telefonicznie.
 9. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka książek i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Na pisemne bądź telefoniczne życzenie Klienta lub Konsumenta Sklep może podzielić zamówienie na kilka partii, co wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez Kupującego kosztów dostawy za każdą partię. 
 10. Jeśli zamówienie obejmuje książki oraz e-wydania, dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane jest w dwóch odrębnych trybach. Zamówienia na e-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. Zamówienia na książki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, a przesyłki pobraniowe są wysyłane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia.
 11. Książki i e-wydania są odrębnymi zamówieniami i nie podlegają łączeniu przy określaniu ostatecznej kwoty zamówienia. E-wydania nie są wliczane do wartości zamówienia książek uprawniającego do bezpłatnej dostawy.
 12. Zamówienie na książki zostanie zrealizowane w ciągu 24 godzin od momentu jego potwierdzenia przez Klienta lub Konsumenta (średni czas oczekiwania na przesyłkę 3 dni robocze). W przypadku trudności z realizacją, Klient lub Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową bądź telefonicznie..
 13. Jeżeli Sklep nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta lub Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od  niego sumę pieniężną. 
 14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient lub Konsument ma możliwość zadecydowania o:
  a) częściowej realizacji zamówienia – realizacja dotyczy wyłącznie towarów dostępnych, Sklep jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  b) anulowaniu całości zamówienia - Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 15. Każdy Klient lub Konsument  otrzyma od Sklepu dowód zakupu w postaci faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy podać następujące dane: pełną nazwę (nazwisko) i adres nabywcy, NIP. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient lub Konsument automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu. W przypadku zamówienia e-wydania faktura VAT wysyłana jest na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. 
 16. Sklep realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje ustalony indywidualnie. W tym celu konieczny jest, przed dokonaniem wpłaty,  kontakt e-mailowy lub telefoniczny: [email protected], tel.: 604 33 18 47.

 

§4 Płatności

 

 1. Sklep oferuje trzy formy płatności:
  a) Płatność za pobraniem - pieniądze za zamówione produkty pobierane są w chwili, gdy produkty trafią do Klienta lub Konsumenta. Należność za zamówienie regulowana jest do rąk dostawcy. 
  b) Płatność kartą kredytową - Klient lub Konsument może opłacić zamówienie kartą kredytową.  Realizacja zamówienia następuje po udanej autoryzacji karty kredytowej.  
  c) Płatność ePrzelewem - opcja dostępna dla Klientów lub Konsumentów, którzy posiadają konto w banku umożliwiającym dokonywanie płatności tym sposobem. Klient lub Konsument dokonuje wpłaty za pośrednictwem eCardu w chwili składania zamówienia, na podstawie informacji o poprawnej autoryzacji ePrzelewu zamówienie jest potwierdzane i przyjmowane do realizacji.  przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu (zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu); e-wydanie będzie możliwe do pobrania od razu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
         Numer konta : 45 2490 0005 0000 4520 9643 6512

Można również skorzystać z systemu PayPal, wpisując e-mail odbiorcy: [email protected]

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument - czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W razie odstąpienie od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. W celu skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany poinformować  Sklep: Antykwariat i Księgarnia Tezeusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kasince Małej 657, 34 – 734 Kasinka Mała, gmina Mszana Dolna, pow. Limanowa, woj. małopolskie, NIP: 737-220-86-63, REGON: 365408801, KRS: 0000637060 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)
 3. Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest poniżej.  

 

Formularz odstąpienia od umowy na postawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienie od umowy:

    Antykwariat i Księgarnia Tezeusz sp. z o.o. 
    Kasinka Mała 657, 34 – 734 Kasinka Mała, 
    NIP: 
737-220-86-63
    REGON:
365408801


     „Ja/My  niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy : 
Data zawarcia umowy / odbioru:
Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
Adres Konsumenta (-ów):
Podpis Konsumenta (-ów) – tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
niepotrzebne skreślić” 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep) , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żądnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument zobowiązany jest do odesłania rzeczy do Sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. 
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), m. in. w wypadkach:

- świadczeń będących rzeczami nieprefabrykowanymi, o właściwościach określonych przez  konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- świadczeń, których przedmiot (ze względu na swój charakter) zostaje nierozerwalnie związany z innymi rzeczami.

 1. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 2. Jeżeli chodzi o e-wydania, odstąpić od umowy można wyłącznie w przypadku zaistnienia dwóch poniższych sytuacji:

a) gdy zamówienie/ia nie zostały opłacone;
b) przed wykorzystaniem przez Klienta lub Konsumenta (poprzez kliknięcie) linku umożliwiającego pobranie pliku. Po wykorzystaniu linku Klientowi lub Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - z uwagi na charakter świadczenia, który uniemożliwia jego zwrot, jak również z uwagi na charakter świadczenia o właściwościach ściśle związanych z osobą Klienta lub Konsumenta.

§6. Rękojmia i gwarancja

 1. Sklep odpowiada względem Konsumenta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w zakresie i na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Konsumenta i zakupionego towaru, dowód zakupu, wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie oraz żądanie obniżenia ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni lub zobowiąże się wymienić rzecz na rzecz wolną od wad lub usunąć wadę. Konsument może zamiast oferowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad towaru, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Klient lub Konsument przed odebraniem przesyłki od listonosza powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane powinno się nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć poprzez wizytę w siedzibie Sklepu, pisemnie na adres Sklepu, poprzez przesłanie e-maila na adres  [email protected] lub telefonicznie na nr 604 33 18 47. W przypadku reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub w trakcie wizyty w Sklepie, zostanie sporządzona notatka zawierająca informacje przekazane przez Klienta lub Konsumenta. W ten sam sposób składane są reklamacje również w innych przypadkach stwierdzenia przez Klienta lub Konsumenta niezgodności towaru z zamówieniem. 
 4. Sklep udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni. W razie nie udzielenia odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że reklamacja została uwzględniona” 
 5. Za towar wadliwy uznaje się:

a) w przypadku książek nowych towar, który w chwili wydania jest niezgodny z treścią umowy;
b) w przypadku książek używanych wady, które nie zostały wymienione w opisie książki.

 1. Za wadliwe e-wydanie uznaje się plik, który w chwili wydania jest niezgodny z treścią umowy. 
 2. Reklamacji nie podlega format oferowanych e-wydań ani niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazane pod e-wydaniami. 
 3.  W przypadku reklamacji e-wydań należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą e-mailową [email protected],  telefoniczną tel.: **18 549 20 10**, lub poprzez komunikator. 
 4. Sklep odpowiada na zasadzie rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady rzeczy przed upływem dwóch lat od wydania tej rzeczy Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi na zasadzie art. 558 §1 kodeksu cywilnego. 

§7 Dane osobowe

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta/Konsumenta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu www.tezeusz.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. 
 2. Poprzez zarejestrowanie się Klient/Konsument wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Jeżeli Klient/Konsument wyrazi na to zgodę dane osobowe mogą być wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.tezeusz.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). 
 3. Klient/Konsument ma prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 4. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient/Konsument zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w sklepie www.tezeusz.pl. 
 5. Klient/Konsument ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa. 
 6. W wypadku gdy dane podane przez Klienta/Konsumenta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta/Konsumenta są błędne lub nieprawdziwe Sklep kontaktuje się telefonicznie lub mailowo w celu uzupełnienia tych danych. Jeśli do miesiąca czasu od momentu złożenia zamówienia Klient nie uzupełni danych, Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Sklep może wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej www.tezeusz.pl. Do czasu wejścia w życie zmian, obowiązuje regulamin w dotychczasowej treści. Sklep zobowiązuje się na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany w Regulaminie, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto Klienta lub Konsumenta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta i Konsumenta w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do: 


 Antykwariat i Księgarnia Tezeusz sp. z o.o.
 Kasinka Mała 657
 34 – 734 Kasinka Mała

[email protected] 
 tel.:  18 549 20 10 (pn-pt od 7 do 17, sobota 7-13) 

 

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm) jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają:

 a) pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł
b) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000 zł.
 W przypadku braku takiego pozwolenia Sklep odmówi wysłania przesyłki za granicę.

 1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

Andrzej Miszk
prezes Antykwariat i Księgarnia Tezeusz Sp. z o.o.