Powrót

Strona główna

  • Inwestycje alternatywne
  • Pruchnicka-Grabias Izabela (red.) - Inwestycje alternatywne
  • Inwestycje alternatywne
  • Pruchnicka-Grabias Izabela (red.) - Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne

Ceny od: 7,00 zł do: 17,64 zł

Średnia ocena: 4,5

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Książ­ka, przy­go­to­wa­na przez eko­no­mi­stów po­cho­dzą­cych ze zna­nych pol­skich ośrod­ków aka­de­mic­kich, jest pierw­szą po­zy­cją tak kom­plek­so­wo po­świę­co­ną sze­ro­kie­mu wa­chla­rzo­wi in­we­sty­cji al­ter­na­tyw­nych. Au­to­rzy pod­da­ją ana­li­zie róż­ne ich ro­dza­je, po­cząw­szy od fun­du­szy hed­gin­go­wych, fun­du­szy ven­tu­re ca­pi­tal i fun­du­szy nie­ru­cho­mo­ści, po­przez wy­ku­py me­ne­dżer­skie i wspo­ma­ga­ne, aż po pro­duk­ty struk­tu­ry­zo­wa­ne oraz zło­to i ryn­ki ko­lek­cjo­ner­skie. W ko­lej­nych roz­dzia­łach po­ka­za­li, iż in­stru­men­ty te są god­nym uwa­gi na­rzę­dziem słu­żą­cym do zdy­wer­sy­fi­ko­wa­nia kla­sycz­ne­go port­fe­la ak­cji, czy obli­ga­cji. W opra­co­wa­niu nie za­bra­kło rów­nież od­nie­sie­nia do trud­no­ści zwią­za­nych z po­szcze­gól­ny­mi ro­dza­ja­mi in­we­sty­cji, z uwzględ­nie­niem po­cząt­ku­ją­ce­go w tym za­kre­sie ryn­ku pol­skie­go. Te­ma­ty­ka ta na­bie­ra szcze­gól­ne­go zna­cze­nia w do­bie nie­pew­nej sy­tu­acji go­spo­dar­czej, gdy co­raz trud­niej jest po­dej­mo­wać traf­ne de­cy­zje in­we­sty­cyj­ne od­no­śnie lo­ko­wa­nia ka­pi­ta­łu. Mo­no­gra­fia ze wzglę­du na aspek­ty za­rów­no teo­re­tycz­ne, jak i prak­tycz­ne, bę­dzie cie­ka­wą lek­tu­rą nie tyl­ko dla uczest­ni­ków ryn­ku fi­nan­so­we­go, lecz tak­że dla stu­den­tów i pra­cow­ni­ków na­uki zaj­mu­ją­cych się od­kry­wa­niem je­go ta­jem­nic. ! Uwagi: Brzegi stron lekko zakurzone. Oprawa delikatnie wytarta.

Rok wydania: 2010 Wydawnictwo: CeDeWu Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14x22cm Waga: 0.47 kg TIN: T00462081

Informacje
Uwagi

Rok wydania: 2010 Wydawnictwo: CeDeWu Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14x22cm Waga: 0.47 kg TIN: T00462081

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 2008 Wydawnictwo: CeDeWu Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16.5x23.5cm Waga: 0.47 kg EAN: 9788375560787

Uwagi: Uwagi : Oprawa wytarta i lekko zniszczona na krawędziach. Brzegi stron nieznacznie zakurzone.

Informacje

Uwagi : Oprawa wytarta i lekko zniszczona na krawędziach. Brzegi stron nieznacznie zakurzone.

Uwagi

Rok wydania: 2008 Wydawnictwo: CeDeWu Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16.5x23.5cm Waga: 0.47 kg EAN: 9788375560787

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 2010 Wydawnictwo: CeDeWu Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14x22cm Waga: 0.47 kg TIN: T00462080

Informacje
Uwagi

Rok wydania: 2010 Wydawnictwo: CeDeWu Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14x22cm Waga: 0.47 kg TIN: T00462080

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 2008 Wydawnictwo: CeDeWu Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16.5x23.5cm Waga: 0.47 kg EAN: 9788375560787

Uwagi: Brzegi stron lekko zakurzone. Oprawa delikatnie wytarta. Książka zawiera pieczątki, adnotacje i naklejki pobiblioteczne.

Informacje

Brzegi stron lekko zakurzone. Oprawa delikatnie wytarta. Książka zawiera pieczątki, adnotacje i naklejki pobiblioteczne.

Uwagi

Rok wydania: 2008 Wydawnictwo: CeDeWu Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16.5x23.5cm Waga: 0.47 kg EAN: 9788375560787

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie