Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Pozostałe

Wynagrodzenia w oświacie 2013

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Publikacja została opracowana na bazie ostatnich zmian prawnych w: •Karcie Nauczyciela •Ustawie o systemie oświaty •Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych •Ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej •Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki •Ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych •Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych •Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy •Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli •Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli Publikacja zawiera m.in.: •obszerny komentarz opisujący m.in.: system wynagradzania nauczycieli; kompetencje administracji rządowej w zakresie płac nauczycielskich oraz zasady ich podwyższania przez samorządy terytorialne; kompetencje organu prowadzącego szkołę, będącego jednostką samorządu terytorialnego w zakresie ustalania wynagrodzeń; składniki płacy nauczyciela wynikające z ustawy KN lub przepisów powszechnych; •teksty jednolite 28 niezbędnych do naliczania wynagrodzeń nauczycielskich aktów prawnych – ze stanem prawnym na listopad 2012 r., •liczne przykłady, które w zrozumiały sposób ukazują, jak prawidłowo poradzić sobie ze wszystkimi obliczeniami. W publikacji przedstawiono m.in.: sposoby obliczeń: •wynagrodzenia za urlop okolicznościowy •łączonego pensum i godzin ponadwymiarowych z łączonego pensum •„trzynastki” w kontekście wyroku z 9 lipca 2012 r. dotyczącego urlopu macierzyńskiego, który uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego •„trzynastki” nauczycieli na zastępstwo •wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczyciela •dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz rozliczanie świadczeń z ZFŚS •obniżanie wynagrodzenia za czas absencji, w tym za czas urlopu bezpłatnego •nagrody jubileuszowej nauczycieli •wypłaty miesięcznej z tytułu godzin ponadwymiarowych i godzin zastępstw •delegacji służbowej •godzin ponadwymiarowych w wynagrodzeniu urlopowym pracownika placówki nieseryjnej •średnich wynagrodzeń gwarantowanych w roku 2013 •kwoty za godzinę pensum podstawowego •nowej stawki wynagrodzenia zasadniczego a także: •wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na rok szkolny 2012/2013 •szczególne okresy podlegające wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy dodatek za wysługę lat •dodatki motywacyjne w szkołach innych niż samorządowe •średnie wynagrodzenie nauczycieli w zależności od stopnia awansu. Redaktorem merytorycznym oraz współautorem publikacji jest Artur Klawenek – naczelnik wydziału ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli w Departamencie Strategii MEN, współautor reformy systemu edukacji w 2000 r. Do książki dołączona została płyta CD, na której zamieszczone zostały w wersji elektronicznej: akty prawne oraz wzory dokumentów, przydatne przy naliczaniu wynagrodzeń. Dzięki publikacji zyskają Państwo także dostęp online do stale aktualizowanych informacji, umożliwiających poprawne kształtowanie płac nauczycielskich.

Rok wydania: 2013 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: Nowa Wymiar: 16.5x24cm Waga: 1.03 kg EAN: 9788325545796

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie