Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Pozostałe

Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

WSTĘP
Rozdział I: Jednostronność versus dialog. Historyczne aspekty normowania stosunków państwa polskiego do związków wyznaniowych w XX w.
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Okres II Rzeczypospolitej - synteza zagadnienia
1.3. Okres Polski Ludowej
1.4. Okres III Rzeczypospolitej - przed uchwaleniem i wejściem w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
1.5. Kwestia wpływu konkordatu z 28 lipca 1993 r. na metodę układową przy tworzeniu ustaw wyznaniowych
Rozdział II: Geneza art. 25 ust. 5 Konstytucji RP w świetle prac ustrojotwórczych lat 1989-1997
2.1. Ogólne tło procesu ustrójotwórczego lat 1989-1997
2.2. Prace nad kształtem obecnego art. 25 ust. 5 Konstytucji RP w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1994-1997
2.3. Propozycje zmian w Konstytucji RP
Rozdział III: Kontekstualizacja układowych metod regulacji statusu prawnego związków wyznaniowych w wybranych państwach
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Kontekstualizacja układowości w wybranych państwach
3.2.1. Bezpośrednie odniesienia układowe w konstytucji federalnej i w niektórych konstytucjach krajów związkowych
3.2.1.1. Republika Federalna Niemiec
3.2.2. Bezpośrednie odniesienia układowe w konstytucjach
3.2.2.1. Albania
3.2.2.2. Gruzja
3.2.2.3. Litwa
3.2.2.4. Luksemburg
3.2.2.5. Włochy
3.2.3. Ogólna podstawa konstytucyjna wynikająca ze sformułowań o obustronnej współpracy
3.2.3.1. Brazylia
3.2.3.2. Hiszpania
3.2.3.3. Peru
3.2.3.4. Węgry
3.2.4. Odniesienia do formuły układowej w ustawach o statusie związków wyznaniowych przy ich braku w konstytucjach
3.2.4.1. Chorwacja
3.2.4.2. Estonia
3.2.4.3. Kolumbia
3.2.4.4. Łotwa
3.2.4.5. Mołdawia
3.2.4.6. Portugalia
3.2.4.7. Rumunia
3.2.4.8. Słowacja
3.2.4.9. Ukraina
3.2.5. Metoda układowa w praktyce rządów, bez konstytucyjnej i ustawowej podstawy prawnej
3.2.5.1. Białoruś
3.2.5.2. Izrael
3.2.5.3. Republika Czeska
3.2.5.4. Rosja
3.2.5.5. Słowenia
3.3. Wnioski
Rozdział IV: Charakter regulacji prawno-wyznaniowej art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
4.1. Umowy społeczne i polityczne w rozwoju dziejowym Polski - ujęcie syntetyczne
4.2. Umowy społeczne i polityczne za granicą - rys ogólny
4.3. Propozycja ujęcia istoty umowy rządowo-wyznaniowej
4.3.1. Podstawa prawna
4.3.2. Charakter prawny
4.3.3. Rokowania nad zawarciem umowy
4.3.4. Podmioty umowy
4.3.4. Przedmiot umowy
4.3.6. Zakres terytorialny i temporalny umowy
4.3.7. Możliwość zastosowania klauzuli rebus sic stantibus
4.3.8. Sankcje
4.3.9. Publikacja umowy
4.3.10. Interpretowanie ustawy przez pryzmat zapisów umowy
4.3.11. Miejsce umowy w systemie źródeł prawa
4.3.12. Nazewnictwo umów
4.3.13. Omówienie projektów umów z 1999 r.
4.4. Unormowanie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP a umowy zawierane z Kościołem katolickim
4.4.1. Istniejące umowy między państwem a Konferencją Episkopatu Polski i innymi reprezentantami Kościoła katolickiego w RP
4.4.2. Postulat zawarcia umowy przed likwidacją Komisji Majątkowej
4.5. Porozumienia innych związków wyznaniowych z organami władzy publicznej
4.6. Istota ustawy wyznaniowej
4.6.1. Zagadnienia ogólne
4.6.2. Relacje między legislatywą a egzekutywą w kontekście ustawy wyznaniowej - uwagi generalne
4.7. Zasada bilateralności w art. 25 ust. 5 konstytucji
4.8. Funkcje regulacji art. 25 ust. 5 konstytucji
4.9. Poglądy doktryny na charakter uregulowań art. 25 ust. 5.
4.10. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do art. 25 ust. 5
4.11. Nowy typ relacji na podstawie art. 25 ust. 5 - propozycje terminologiczne
4.12. Ku zmianie art. 25 ust. 5 konstytucji?
Rozdział V: Okoliczności i skutki braku implementacji art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
5.1. Związek art. 25 ust. 5 z art. 25 ust. 1 Konstytucji RP
5.1.1. Obszar dyskryminacji wyznań nierzymskokatolickich
5.1.2. Ustawa implementująca dyrektywy Wspólnot Europejskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
5.2. Prace Zespołu Prawnego Polskiej Rady Ekumenicznej (kwiecień-lipiec 2002 r.)
5.3. Zagadnienie realizacji art. 25 ust. 5 w trakcie prac nad nowelizacją Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w 2004 r.
5.4. Wnioski Kościołów i innych związków wyznaniowych w sprawie realizacji art. 25 ust. 5
5.5. Porozumienie Kościoła katolickiego (obrządku bizantyjsko-ukraińskiego), Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych z 16 grudnia 2008 r. a art. 25 ust. 5 konstytucji
5.6. Ustawa o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa - czy pierwsza realizacja art. 25 ust. 5 konstytucji?
5.7. Postulowany zakres przedmiotowy nowych oraz nowelizujących ustaw na gruncie art. 25 ust. 5
5.8. Kwestia odpowiedzialności za brak realizacji art. 25 ust. 5 konstytucji
5.8.1. Odpowiedzialność polityczna w ramach funkcji kontrolnej parlamentu
5.8.2. Odpowiedzialność prawna (konstytucyjna)
5.8.3. Droga sądowa oraz szansę postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
5.9. Inne przykłady presji na realizowanie art. 25 ust. 5 konstytucji
5.9.1. Poziom wewnątrzpaństwowy
5.9.2. Aspekty ponadkrąjowych dążeń do realizacji sformułowania konstytucyjnego
5.10. Kwestia bezpośredniej stosowalności art. 25 ust. 5 konstytucji i postulat nowelizacji ustawy o gwarancjach wolności i wyznania dla jego realizacji.
Rozdział VI: Rządowy i parlamentarny etap implementacji art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
6.1. Rządowy etap prac legislacyjnych - wprowadzenie do zagadnienia
6.2. Zadania legislacyjne Rady Ministrów
6.3. Zadania legislacyjne ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
6.3.1. Przykładowy schemat rządowego etapu legislacyjnego w sprawach wyznaniowych
6.4. Postępowanie ustawodawcze w parlamencie
6.4.1. Sejm wobec projektu ustawy wynikającej z art. 25 ust. 5 konstytucji
6.4.2. Senat wobec ustawy uchwalonej przez Sejm wynikającej z art. 25 ust. 5 konstytucji
6.4.3. Przykładowy schemat parlamentarnego postępowania legislacyjnego w kontekście projektów ustaw wyznaniowych
Rozdział VII: Argumenty „za" oraz „przeciw" metodzie regulacji określonej w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP
7.1. Zasadność utrzymania dotychczasowego rozwiązania
7.2. Krytyka przyjętej metody
7.3. Podsumowanie
Wykaz załączników
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
WYKAZ PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH I ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH
WYKAZ PUBLIKACJI PRASOWYCH
WYKAZ DOKUMENTÓW

Rok wydania: 2012 Wydawnictwo: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x20.5cm Ilość stron: 557 Waga: 1 kg EAN: 9788363134525 TIN: T01418817

Uwagi:

Oprawa lekko wytarta, porysowana, Rogi oprawy trochę zagięte, Brzegi stron zakurzone, 

Opinie